image

Obchodní podmínky Sociální agentury, o.p.s.

Obchodní podmínky Sociální agentury, o.p.s.

Sociální agentura, o.p.s. se sídlem Varšavská 688/40, 400 03, Ústí nad Labem, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu O, vložce číslo 501 dne 1. 1. 2014, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích programů, poradenství a rekvalifikací. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Sociální agenturou, o.p.s. jako poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

 

Obchodní podmínky – Vzdělávací programy a rekvalifikační kurzy „otevřené“

Přihlášení

Přihlásit se na otevřené vzdělávací programy můžete pouze prostřednictvím e-shopu formou objednávky. Objednávka otevřeného vzdělávacího programu slouží jako přihláška. Objednávku je nutné zaslat za každou osobu, která se vzdělávacího programu chce účastnit, zvlášť. Po odeslání objednávky Vám přijde na e-mail „potvrzení objednávky“. Pokud Vám toto potvrzení nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebylo objednání řádně provedeno.

Zaslané objednávky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky je upraveno v odst. „Storno podmínky“.

Objednávky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity vzdělávacího programu.

Jako potvrzení o zařazení do otevřeného vzdělávacího programu slouží Potvrzení o zařazení do vzdělávacího programu. Potvrzení Vám přijde e-mailem zpravidla do 3 pracovních dnů od objednání. Pokud potvrzení nedostanete, informujte se prosím u koordinátora vzdělávacích programů, zda jste byli do vzdělávacího programu zařazeni.

Objednávky se přijímají nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením vzdělávacího programu. Přihlášení v termínu kratším je možné po dohodě s koordinátorem vzdělávacích programů.

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Z otevřených vzdělávacích programů se můžete odhlásit prostřednictvím zaslání e-mailu – v případě rekvalifikačních kurzů na adresu rekvalifikace@socialniagentura.cz  v případě ostatních vzdělávacích programů na adresu koordinator@socialniagentura.cz. Potvrzení o přijetí bude zasláno bez zbytečného odkladu. 

Odhlášení účasti bez storno poplatku je možné provést do 10 kalendářních dnů před konáním vzdělávacího programu, na který jste se přihlásili. Zrušíte-li účast později než 10 kalendářních dnů před zahájením akce a v případě, že se bez písemné omluvy nedostavíte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny účastnického poplatku. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven a storno poplatek není účtován. V každém případě je ale nutné o neúčasti informovat koordinátorku vzdělávacích programů. 

Při zrušení akce ze strany Sociální agentury, o.p.s. bude vrácen poplatek v plné výši. V případě přesunutí termínu realizace může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storno poplatku.

Při zrušení účasti později než 10 kalendářních dnů před konáním akce a při uplatnění storno poplatku má účastník nárok na obdržení studijních materiálů.

 

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na vzdělávací program vpuštěn. Způsob úhrady je bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury, ve výjimečných případech lze po domluvě uhradit účastnický poplatek v hotovosti v první den konání akce.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem zpravidla nejpozději 9 kalendářních dnů před konáním vzdělávacího programu. Obvyklá doba splatnosti faktury u otevřených vzdělávacích programů je 7 kalendářních dnů. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována. 

V případě nedodržení splatnosti faktury je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Při nezaplacení faktury v době splatnosti bude účastník zkontaktován zaměstnancem ekonomického úseku poskytovatele. 

Daňový doklad - fakturu zákazníkům zasíláme běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání vzdělávacího programu.

Ceny uvedené v e-shopu jsou konečné (nejsme plátci DPH). Cena za objednaný vzdělávací program se řídí v den objednání platným ceníkem kurzů na daný rok. V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

 

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 20 minut před zahájením vzdělávacího programu. 

Po absolvování vzdělávacího programu obdrží účastník Osvědčení o absolvování. V případě, že vzdělávací program je akreditován některým z ministerstev ČR, účastník obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného programu s celostátní platností.

Sociální agentura, o.p.s. si vyhrazuje právo na změnu ve vzdělávacích programech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. 

Sociální agentura, o.p.s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet Sociální agentury, o.p.s. V případě zrušení účasti jednoho z účastníků vzdělávacího programu, může být vyzván účastník, který je evidován jako náhradník první v pořadí.

 Obchodní podmínky – Vzdělávací programy a rekvalifikační programy „na klíč“

Objednání programu

Před objednáním vzdělávacího programu na klíč nejprve zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky příslušného koordinátora vzdělávacích programů. Společně s koordinátorem domluvíte Vaše požadavky ohledně organizace vzdělávacího programu jako např. datum konání, místo konání apod. Nejpozději do 21 kalendářních dnů Vám od koordinátora přijde konkrétní nabídka realizace vzdělávacího programu na klíč. V případě, že nabídka bude souhlasit s Vašimi požadavky, vytvoříte objednávku vzdělávacího programu.

Objednávka vzdělávacího programu na klíč se posílá výhradně prostřednictvím e-shopu. Objednávku je možné zaslat i na více vzdělávacích programů najednou. Do poznámky objednávky uveďte konkrétní parametry realizace vzdělávacího programu na klíč, především datum konání kurzu, případně další požadavky např. k fakturaci. Po odeslání objednávky Vám přijde na e-mail „potvrzení objednávky“. Pokud Vám toto potvrzení nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebylo objednání řádně provedeno. V případě technických problémů na Vaší straně a nemožnosti objednávku přes e-shop zaslat, zkontaktujte příslušného koordinátora, který s Vámi domluví další postup.

Zaslaná objednávka je závazná, ale objednatel může od objednávky písemně odstoupit. Odstoupení od objednávky je upraveno v odst. „Storno podmínky“.

Zhruba 10 pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu na klíč Vás zkontaktuje koordinátor vzdělávání, aby potvrdil realizaci programu, případně domluvil další organizační záležitosti.

 

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Poskytovatel je oprávněn od realizace objednaného vzdělávacího programu odstoupit pouze za těchto podmínek:

  • zákazník 10 dní před konáním kurzu nereaguje na výzvu koordinátora k potvrzení realizace kurzu,
  • zákazník neposkytne pro realizaci kurzu vhodné zázemí, jímž se myslí dostatečně velká místnost pro sjednaný počet účastníků + lektora s dostatkem světla, tepla, el. energie. Místnost bude vybavena stoly a židlemi a pro účastníky bude zajištěno sociální zařízení dostupné v místě realizace,
  • zákazník nezabezpečí, aby nedošlo k narušení klidu a soukromí při realizaci kurzu (opakovaný vstup cizích osob do průběhu kurzu, nepřiměřený hluk při výuce, apod.).

  

Fakturace a způsob úhrady

Daňový doklad - fakturu za realizaci vzdělávacího programu na klíč vystavujeme do 7 dnů po termínu realizace vzdělávacího programu. Fakturu zákazníkům zasíláme běžnou poštou.

Podkladem pro vystavení faktury je zaslaná objednávka, proto je důležité do poznámky objednávky uvádět případné specifické požadavky pro fakturaci.

Obvyklá doba splatnosti faktury u vzdělávacích programů na klíč je 10 kalendářních dnů. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

V případě nedodržení splatnosti faktury je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Při nezaplacení faktury v době splatnosti bude účastník zkontaktován zaměstnancem ekonomického úseku poskytovatele. 

Ceny uvedené v e-shopu jsou konečné (nejsme plátci DPH). Cena za objednaný vzdělávací program se řídí v den objednání platným ceníkem kurzů na daný rok. 

V ceně za vzdělávací program na klíč jsou zahrnuty studijní materiály pro účastníky programu, osvědčení a vyhodnocení realizace programu ve formě kopií hodnotících dotazníků a statistiky hodnocení účastníků. 

 

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 20 minut před zahájením vzdělávacího programu. 

Studijní materiály mohou být po domluvě zaslány běžnou poštou před realizací programu na místo konání nebo jsou doručeny lektorem v den konání programu. Výstupy z realizovaného vzdělávacího programu (osvědčení, hodnotící dotazníky) zasíláme doporučenou poštou nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu realizace kurzu.

Sociální agentura, o.p.s. si vyhrazuje právo na změnu či na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na objednávce. 

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Sociální agentura, o.p.s. v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Sociální agentura, o.p.s., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Sociální agentura, o.p.s. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Sociální agentura, o.p.s.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Sociální agentura, o.p.s. povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Sociální agentura, o.p.s. na poskytnutou elektronickou adresu.

 

Ostatní informace

Společnost Sociální agentura, o.p.s. není plátcem DPH. 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu: 475 200 094 nebo nám napište na info@socialniagentura.cz. Všechny kontakty najdete zde: http://www.socialniagentura.cz/cs/kontakty

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018